สิ่งที่ครูฝึกมวยไทยต้องมี 3

การมีความรู้และเช้าใจจิตวิทยา

ครูมวยจะต้องมีความรู้ในด้านจิตวิทยาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลพักMuayThai บางคนสอนเช้าใจง่ายและฝึกง่ายส่วนบางคนสอนเช้าใจยากและฝึกยากฉะนั้นการฝึกและการสอนต้องให้เป็นทีเข้าใจของ แต่ละคน ครูมวยต้องไม่เอาแต่ใจตนเอง ต้องพยายามให้พัก ปรับปรุงทักษะของตนให้ดีขึ้น และเมื่อพัก มีความทุกข์ มีปัญหาหรือมีความกับข้องใจ ไปว่าเรื่องใดก็ตาม ครูมวยที่ดีต้องรับรู้และช่วยแก้ปัญหาให้ในขณะที่มีการแข่งขันครูมวยต้องมีวิธีกำจัดความตื่นเต้นที่มากจนเกินไปให้ลดลง เพราะความตื่นเต้นที่มากเกินไปจะทำให้ความสามารถ ลดลงครูมวยต้องพยายามสร้างขวัญและกำลังใจให้อยู่เสมอเพราะจะทำให้มีขวัญและกำลังใจที่ดี และมีความเชื่อมั่นในตนเอง

ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

ครูมวยที่ดีต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ในด้านต่าง ๆเช่น ตรงต่อเวลา มี ระเบียบวินัย อดทน และยอมรับความคิดเห็น ด้วยความเต็มใจ เมื่อ ในทีม มีความขัดแย้ง ครูมวยจะต้องทำตัวเป็นกลาง และแก้บีปัญหาด้วยความยุติธรรม

ให้ความสำคัญแก่นักMuayThai ทุกคนเท่าเทียมกัน

ครูมวยต้องให้โอกาสสำหรับนักMuayThai ที่เป็นตัวสำรองได้มีโอกาสลงแข่ง ขันบ้าง ซึ่งจะทำให้นักกีฬาตัวสำรองมีกำลังใจ และครูมวยต้องสร้างความสำนึกให้นักMuayThai ทุกคนมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนว่ามีเท่าเทียมกับผู้อื่น และทุกคนมีความสำคัญ สำหรับทีมเท่าเทียมกันจะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้