ท่าทางที่ดีของนักมวย

การวางตัว สิ่งที่แสดงให้เห็นว่านักMuay ผู้นั่นได้รับการปลูกพิงในเรื่องจริยธรรมหรือไม่ พิจารณาได้จากการวางตัวของนักกีฬา การใช้กริยาวาจาที่ไม่สุภาพขณะทำการแข่งขัน การ แสดงอาการก้าวร้าว คู่แข่งขันหรือผู้ตัดสิน การใช้คำพูดหยาบคาย การทำตัวไม่สำรวม ท่ามกลางชุมชน ฯลฯ ก็จัดได้ว่านักกีฬา ผู้นั้นขาดการอบรมด้านจริยธรรม โดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ นักMuay ที่ดีควรมีอาการสงบเสงี่ยม เรียบร้อย ควบคุม ตนเองทั่งต่อหน้าและลับหลังสาธารณชน การแสดงพฤติกรรมก้าวร้าว ท้าทาย เหยีดหยาม ฝ่ายตรงข้าม เป็นสิ่งที่ครูมวยควรควบคุม เพราะเป็นการแสดงถึงการขาดจริยธรรมในตัวนักในด้านการจัดการการความอดกลั้น

น้ำใจนั่น เปรียบได้กับปัจจัยในการดำเนินวิถีชีวิตของการเป็นนักMuay ดังนั้นการที่ บางคนขาดหรือไร้ซึ่งน้ำใจนักMuay ก็จะมีผลทำให้ชีวิตการเป็นนักMuay ของเขาไม่ถูกยอมรับว่าอยู่ในกรอบแห่งจริยธรรม นั้นคือพฤติกรรมของเขาจะไม่เป็นที่ยอม รับของสังคม เมื่อลงสนามครั้งใดก็มักถูกผู้ดูโห่ฮา หรือไม่สนใจติดตามผลงานไม่สนับสนุนหรืออาจมีปฏิกิริยาต่อด้านเลยก็เป็นได้ หากพิจารณาข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในเรื่องของน้ำใจนักกีฬา นั่นมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นสองอย่างควบคู่กันเสมอ ภาย ใต้ขอบเขตของความดีความชั่ว ซึ่งนั่นก็คือ ในการแข่งขัน แต่ละครั้งถ้าสังเกตให้ดี สิ่งที่จะได้เห็นจากการแสดงออกของผู้ที่เกี่ยวข้องก็คือ การมีและไม่มีซึ่งน้ำใจนักกีฬา