สิ่งที่ครูฝึกมวยไทยต้องมี

มีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง คือบุคลิกภาพที่ดีของครูมวยสามารถจะดึงดูดและสร้างความศรัทธาที่น่า เชื่อถือให้นักMuayThai ซึ่งเป็นลูกทีมได้ ซึ่งทำให้การดำเนินการต่าง ๆภายในทีมเป็นไปโดยความราบรื่น การพัฒนาบุคลิกภาพของครูมวยสามารถดำเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆดังนี้คือ การแต่งกายดี รู้จักกาลเทศะ มีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่อ้วน กระฉับกระเฉงทะมัดทะแมง มีอารมณ์มั่นคงและสุขุมเยือกเย็น

มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบ คือการเป็นครูมวยที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะต้องเป็นคนที่มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่องานในบางครั้งครูมวยจะต้องใช้อำนาจบ้าง เพื่อเสริมสร้างให้ ครูมวยมีความเชื่อมั่นรับผิดชอบในการควบคุมการฝึกซ้อม และเป็นที่เกรงขามของนักกีฬาการแสดงอำนาจบ้างในบางโอกาสจะทำให้ เกิดความเชื่อฟ้งในการฝึกตามที่ครูมวย ต้องการ แต่การใช้อำนาจจะกระทำบ่อยครั้งก็ไม่ได้เพราะจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับ มากเกินไป ความสำนึกในความรับผิดชอบนี้ยังรวมไปถึงการแข่งขันด้วย นั่นคือเมื่อ การแข่งขันได้รับขัยชนะ ก็หมายความว่า ทังครูมวยและนักMuayThai มีความสำนึกในความรับ ผิดชอบร่วมกัน และในเวลาเดียวกัน อ้าการแข่งขันเกิดความพ่ายแพ้ก็ไม่ควรโยนความผิดไป ให้ แต่เพียงฝ่ายเดียวควรมีความรับผิดชอบร่วมกันในความผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข มีความสามารถวิเคราะห์ แล้ไข ทั่งท่าทางและสไตล์ของผู้เล่น

ครูมวยที่ดีต้องสามารถวิเคราะห์ได้ว่านักกีฬาของตนมีความสามารถ ระดับใด และมีทักษะท่าทาง ซึ่งยังบกพร่องที่จะแก้ไขอะไรบ้าง สิ่งเหล่านั้นเมื่อครูมวย ทราบจะต้องชี้แนะเพื่อให้นักMuayThai แต่ละคนของตนได้ปรับปรุงเพื่อที่จะทำให้ความสามารถหรือทักษะของนักMuayThai ได้พัฒนาไปถึงจุดสูงสุด